การออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ในช่วงสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 คณะครูโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ออกแนะแนวโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อให้โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2565